VOORWAARDEN

Wat houdt de volgende formulering in: “Een roeping/levensproject dat al op stapel staat”?

Dat de passie duidelijk tot uiting komt in een of andere verwezenlijking, een project, een studie enzovoort. Het project in het kader van de roeping moet de hoofdactiviteit van de kandidaat zijn.

Ik ben een buitenlandse plastische kunstenaar die een kunstproject in België wil realiseren. Kan ik een kandidaatsdossier indienen?

Neen, aangezien de Belgische verankering duidelijk aantoonbaar moet zijn op het ogenblik van het indienen van het dossier. Het project moet bovendien op lange termijn bijdragen tot de uitstraling van België.

ROEPING

Wat verstaat u onder een “levensproject”?

Een roeping of een passie die uw levenskeuzes op bepalende wijze richting geeft.
Een roeping is als een rivier met een stormachtige kracht, die je niet kunt kanaliseren, afstoppen of indijken, en die zich altijd een weg naar de oceaan weet te banen.” (Henrik Ibsen)

Kan ik de beurs aanwenden om mijn studies in het buitenland voort te zetten?

Ja, op voorwaarde dat de voortgezette studie in de ontwikkeling van een levensproject kadert, wat zal blijken uit het feit dat het project al op stapel staat. Zo kan iemand na een academisch parcours bijvoorbeeld besluiten om in het buitenland verder onderzoekswerk te gaan verrichten. De jury zal de diepgang van het levensproject beoordelen.

Ik ben al in het buitenland om mijn project te realiseren. Ik ben er dus al mee gestart. Kan ik alsnog mijn kandidatuur indienen?

Ja, de beurzen die VOCATIO uitreikt, zijn net bedoeld om lopende projecten te helpen voltooien.

Mijn project is al voor het einde van de selectieprocedure gestart. Komt het dan in aanmerking?

Ja, de jury kijkt vooral naar de ontwikkeling ervan op lange termijn. Een project kan dus perfect al opgestart zijn.

We werken met z’n tweeën aan eenzelfde project. Kunnen we samen één kandidatuur indienen?

Een passie is iets persoonlijks. De jury zal dus moeten uitmaken of ze de kandidatuur voor een gezamenlijk project van twee of meer kandidaten ontvankelijk verklaart. De kandidaten zullen hoe dan ook elk afzonderlijk een individueel dossier met betrekking tot het gemeenschappelijke project moeten indienen. Wordt de beurs toegekend, dan zal het bedrag evenredig onder de betrokken kandidaten verdeeld worden.

Kan een vzw zich kandidaat stellen?

Neen, enkel fysieke personen. Een lid van een vereniging kan wel in eigen naam een dossier indienen.

Ik zoek subsidies voor een project. Kan ik daarvoor bij VOCATIO terecht?

Subsidies verlenen behoort niet tot de doelstellingen van onze stichting. Wij reiken wel elk jaar beurzen uit op basis van een jaarlijkse selectieprocedure.

Steunt VOCATIO projecten in de vorm van sponsoring?

Neen, sponsoring behoort niet tot de missie van VOCATIO.

Kunt u mij andere organisaties aanbevelen, waar ik steun kan bekomen?

In onze rubriek “Andere steunmaatregelen” vindt u andere organisaties.

HET DOSSIER

Waaruit moet een kandidaatsdossier voor een beurs van VOCATIO zoal bestaan?

Op onze website kan u online een kandidaatsdossier invullen. Het bevat de volgende rubrieken:

  • administratieve gegevens;
  • opleidingstraject en beroepsactiviteiten;
  • een beschrijving van uw parcours qua opleiding, beroepsmatig, familiaal, sociaal enzovoort. Het komt er vooral op aan dat uw passie erin tot uiting komt, hoe ze ontstaan is, hoe ze geëvolueerd is, de keuzes die u gemaakt hebt om uw droom na te streven, en hoe u de toekomst ziet;
  • een gedetailleerd overzicht (cijfermatig en beschrijvend) van hoe u de beurs wilt besteden;
  • bijlagen (kopieën van diploma’s, referenties, realisaties enzovoort).

Hoe verloopt de procedure?

  1.  Vul uw dossier online in.
  2.  Upload eventuele bijlagen.

Is het aantal kandidaatstellingen per persoon beperkt?

Elke kandidaat kan zich drie keer kandidaat stellen. Het gebeurt dat een kandidaat pas na de tweede of de derde steunaanvraag laureaat wordt, net omdat zijn project aan rijpheid gewonnen heeft.

Hoe verloopt de selectie van de laureaten?

Na ontvangst gaan de dossiers naar de verschillende afdelingen van de jury: plastische kunsten, (podium)kunsten, wetenschappen en techniek, medische wetenschappen, menswetenschappen en ambachten. De juryleden bestuderen de dossiers per afdeling. Voor de afdelingen “Plastische kunsten” en “Ambachten” worden de werken van de kandidaten bestudeerd en gepreselecteerd tijdens een tentoonstelling in januari. Het selectiewerk van de verschillende afdelingen bereidt de plenaire samenkomst van de jury voor, die in maart plaatsvindt. Aan die plenaire zitting nemen de juryleden van alle afdelingen deel. Daar worden de laureaten bij stemming aangewezen.

Welke zijn de selectiecriteria?

Eerst kijkt de jury naar de leeftijd en de verankering van de kandidaat. Daarna evalueert ze de kwaliteit en de maturiteit van de roeping, en vervolgens schat ze in hoe reëel de financiële nood is om ze tot een goed einde te kunnen brengen, alsook de impact van het project op de samenleving.

FINANCIEEL

Hoeveel bedraagt een beurs? Wanneer wordt ze aan de laureaat overgemaakt?

Het bedrag van de beurs is van € 10 000. De beurzen worden uitgereikt ter gelegenheid van een officiële plechtigheid.

Krijgt de laureaat het hele bedrag in één keer?

De laureaten krijgen een eerste schijf (5000 €) ongeveer 2 weken na de plechtige uitreiking van de beurzen. De tweede schijf (5000 €) krijgen ze later, op basis van een syntheserapport, dat binnen de twee jaar na de toekenning van de beurs moet worden ingediend, waarin de ontwikkeling van de roeping staat beschreven, evenals de kosten van de uitvoering, een overzicht van de in de nabije toekomst geplande projecten en een gedetailleerde kostenraming.

Moeten de laureaten hun beurs fiscaal aangeven? Is het beursbedrag vrijgesteld van belasting?

Sinds 1 maart 2004 behoort VOCATIO tot de verenigingen en organisaties van wie de prijzen en subsidies vrijgesteld zijn van belasting. Een bijkomende opmerking: laureaten die tot een vzw behoren, krijgen de beurs als fysieke persoon; ze gaat dus niet naar de vzw.

Wat is de Gouden Klaver?

Die prijs werd tussen 2001 en 2008 toegekend. De raad van bestuur heeft evenwel beslist om de Gouden Klaver niet meer uit te reiken. Het ging om een speciale beurs voor een oud-laureaat, ter ondersteuning van een initiatief of een project dat in de lijn lag van de eerdere roeping. Laureaten konden zich kandidaat stellen voor de Gouden Klaver ten vroegste vijf jaar na het bekomen van hun oorspronkelijke beurs en vooraleer ze de leeftijd van veertig jaar hadden bereikt. U kan de zeven laureaten van de Gouden Klaver ontdekken in onze rubriek laureaten.

Waar komt het budget van VOCATIO vandaan? Krijgt zij subsidies?

VOCATIO werkt grotendeels met eigen middelen. De activiteiten ten voordele van de laureaten genieten de steun van de Stichting Bernheim. Daar komen nog sponsoring, giften en legaten bij.