FAQ

Voorwaarden

Ik heb een echte roeping, maar ik ben wel net 30 jaar oud geworden. Is mijn kandidatuur bij uitzondering aanvaardbaar?

Neen. Uitzonderingen worden helaas niet toegestaan. Op 31 december van het indienjaar van je dossier ben je minstens 18 en minder dan 30 jaar oud.

Wat houdt de volgende formulering in: “Verwezenlijking van een roeping/levensproject”?

Dat de passie duidelijk tot uiting komt in een of andere verwezenlijking, een project, een studie enzovoort. Het project in het kader van de roeping moet de hoofdactiviteit van de kandidaat zijn.

Ik ben Belg, maar ik verblijf in het buitenland. Is mijn kandidatuur aanvaardbaar?

Ja.

Ik ben een buitenlandse plastische kunstenaar die een kunstproject in België wil realiseren. Kan ik een kandidaatsdossier indienen?

Neen, aangezien de Belgische verankering duidelijk aantoonbaar moet zijn op het ogenblik dat het dossier wordt ingediend. Het project moet bovendien op lange termijn bijdragen tot de uitstraling van België.

Roeping

Wat betekent een “levensproject”?

Een roeping of een passie die je levenskeuzes op bepalende wijze richting geeft.
Een roeping is als een rivier met een stormachtige kracht, die je niet kunt kanaliseren, afstoppen of indijken, en die zich altijd een weg naar de oceaan weet te banen.” (Henrik Ibsen)

Mag ik de beurs gebruiken om mijn basisstudies (bachelor of master) in het buitenland te doen?

Neen, de beurs mag niet gebruikt worden om basisopleidingen te financieren, niet in België en niet in het buitenland

Mag ik de beurs gebruiken om mijn studies in het buitenland voort te zetten?

Ja, op voorwaarde dat het gaat om een verdere opleiding, zoals een specialisatie, en dus geen basisopleiding. En als de opleiding noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van het levensproject. Dit mag trouwens ook een opleiding in België zijn. Zo kan iemand na een academisch parcours bijvoorbeeld besluiten om in het buitenland verder onderzoekswerk te gaan verrichten. De jury zal de diepgang van het levensproject beoordelen.

Mag ik de beurs aanwenden om mijn doctoraat te financieren?

Nee. De beurs mag enkel een supplement aan een doctoraat financieren, met andere woorden de beurs kan bijkomende kosten aan een doctoraat dekken die werkelijk een meerwaarde betekenen.

Ik ben al in het buitenland om mijn project te realiseren. Ik ben er dus al mee gestart. Kan ik alsnog mijn kandidatuur indienen?

Ja, de beurzen die VOCATIO uitreikt, zijn net bedoeld om lopende projecten te helpen voltooien.

Mijn project is al voor het einde van de selectieprocedure gestart. Komt het dan in aanmerking?

Ja, de jury kijkt vooral naar de ontwikkeling ervan op lange termijn. Een project kan dus perfect al opgestart zijn.

Mijn project is al voor het einde van de selectieprocedure gestart. Welke kosten kan ik inbrengen ter rechtvaardiging van het gebruik van de beurs?

Je kan je kosten inbrengen die dateren vanaf de dag dat je officieel laureaat/laureate bent, met andere woorden vanaf de dag van de beursuitreiking.

We werken met z’n tweeën aan eenzelfde project. Kunnen we samen één kandidatuur indienen?

Een passie is iets persoonlijks. De jury zal dus moeten uitmaken of ze de kandidatuur voor een gezamenlijk project van twee of meer kandidaten ontvankelijk verklaart. De kandidaten zullen hoe dan ook elk afzonderlijk een individueel dossier met betrekking tot het gemeenschappelijke project moeten indienen. Wordt de beurs toegekend, dan zal het bedrag evenredig onder de betrokken kandidaten verdeeld worden.

Kan een vzw zich kandidaat stellen?

Neen, enkel fysieke personen. Een lid van een vereniging kan wel in eigen naam een dossier indienen.

Kan de beurs een commerciele start-up financieren?

Neen, een start-up/ spin-off met commerciële doeleinden kan niet met de beurs gefinancierd worden.

Kan de beurs een eenmalig project financieren?

Neen, tenzij duidelijk wordt aangetoond dat dit project essentieel is voor de verdieping de roeping.

Ik zoek subsidies voor een project. Kan ik daarvoor bij Vocatio terecht?

Subsidies verlenen behoort niet tot de doelstellingen van onze stichting. Wij reiken wel elk jaar beurzen uit op basis van een jaarlijkse selectieprocedure.

Steunt Vocatio projecten in de vorm van sponsoring?

Neen, sponsoring behoort niet tot de missie van Vocatio

Bij welke andere organisaties kan ik steun bekomen?


Kunst en cultuur

 

Wetenschappen

Studiebeurzen

Ondernemen

Stichtingen

Jongeren

Steunpunt

Het dossier

Waaruit moet een kandidaatsdossier voor een beurs van Vocatio zoal bestaan?

Op onze website kan je online een kandidaatsdossier invullen. Het bevat de volgende rubrieken:

  • Administratieve gegevens (naam, voornaam, adres, nationaliteit, enz.);
  • Beschrijving van je opleidingstraject, beroepservaring ontvangen prijzen/beuren en referenties;
  • Biografie: beschrijf (het ontstaan van) je roeping, het domein, je maatschappelijk engagement, je doelstellingen op lange termijn, enz.
  • Beurs: beschrijf hoe je de beurs zal besteden en maak een gedetailleerd overzicht van de besteding (cijfermatig);
  • Ruimte voor twee links naar bijvoorbeeld een website;
  • Uploadruimte voor één bijlage (max 4,5 MB). 
Hoe verloopt de procedure?
  1.  Vul uw dossier online in.
  2.  Upload één bijlage van max 4,5 MB.
Is het aantal kandidaatstellingen per persoon beperkt?

Elke kandidaat kan zich drie keer kandidaat stellen. Het gebeurt dat een kandidaat pas na de tweede of de derde steunaanvraag laureaat wordt, net omdat zijn project aan rijpheid gewonnen heeft.

Hoe verloopt de selectie van de laureaten?

Na ontvangst gaan de dossiers naar de verschillende afdelingen van de jury: plastische kunsten, (podium)kunsten, wetenschappen en techniek, medische wetenschappen, menswetenschappen en ambachten. De juryleden bestuderen de dossiers per domein. Dit is de voorbereidende stap naar de plenaire jury die in maart plaatsvindt. Hieraan nemen de juryleden van alle domeinen deel en kiezen bij stemming de laureaten. Voor de plenaire jury maken de kandidaten een korte video waarin ze zichzelf en hun roeping voorstellen en toelichten hoe ze de beurs zullen besteden.

Welke zijn de selectiecriteria?

Eerst kijkt de jury naar de leeftijd en de verankering van de kandidaat. Daarna evalueert ze de kwaliteit en de maturiteit van de roeping, en vervolgens schat ze in hoe reëel de financiële nood is om ze tot een goed einde te kunnen brengen, alsook de impact van het project op de samenleving.

Financieel

Hoeveel bedraagt een beurs?

Het bedrag van de beurs is van € 10.000.

Krijgen laureaten het hele bedrag in één keer?

De laureaten krijgen een eerste schijf (€ 5.000) ongeveer twee weken na de plechtige uitreiking van de beurzen. De tweede schijf (€ 5.000) ontvangen ze nadat ze een tussentijds evaluatieverslag hebben ingediend. Hierin beschrijven ze de ontwikkelde plannen van hun roeping, brengen verslag uit van hun budget met bewijsstukken. Ze voegen ook een overzicht toe van de projecten die gepland staan en een gedetailleerde kostenraming van de besteding van de tweede schijf. De beurs wordt pas definitief na de goedkeuring van het eindverslag.

Welke formaliteiten moeten de laureaten vervullen?

Net voor de beursuitreiking ondertekenen de laureaten een overeenkomst met Vocatio. De laureaten verbinden zich tot de realisatie van hun roeping en Vocatio verbindt zich tot de ondersteuning van deze roeping met een beurs van € 10.000,00.

De betaling van de beurs zal in twee schijven van € 5.000, 00 gebeuren: de eerste schijf zal betaald worden net na de beursuitreiking, mits ontvangst van de ondertekende overeenkomst vergezeld van het aanvraagformulier voor de betaling van de eerste schijf.

De tweede schijf zal betaald worden na goedkeuring van een tussentijds evaluatieverslag.  Hierin beschrijven de laureaten de ontwikkelde plannen van hun roeping, brengen verslag uit van hun budget met bewijsstukken. Ze voegen een overzicht toe van de projecten die gepland staan en ook een gedetailleerde kostenraming van de besteding van de tweede schijf. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor de betaling van de tweede schijf wordt hieraan toegevoegd. Het evaluatieverslag wordt ten laatste 18 maanden na de beursuitreiking verwacht.

De beurs wordt pas definitief na de goedkeuring van het eindverslag. Het eindverslag bevat een overzicht van de uitgevoerde plannen, en een gedetailleerde kostenraming van de besteding van de tweede schijf met bewijsstukken. Optioneel mogen ook toekomstige plannen voor de roeping worden toegevoegd. Het eindverslag wordt ten laatste 2,5 jaar (30 maanden) na de beursuitreiking verwacht.

Moeten de laureaten hun beurs fiscaal aangeven? Is het beursbedrag vrijgesteld van belasting?

Sinds 1 maart 2004 behoort Vocatio tot de verenigingen en organisaties van wie de prijzen en subsidies vrijgesteld zijn van belasting. Een bijkomende opmerking: laureaten die tot een vzw behoren, krijgen de beurs als fysieke persoon; ze gaat dus niet naar de vzw.

Waar komt het budget van Vocatio vandaan? Krijgt zij subsidies?

Vocatio werkt grotendeels met eigen middelen. De activiteiten ten voordele van de laureaten genieten de steun van de Stichting Bernheim (onze zustervereniging). Daar komen nog subsidies, sponsoring, giften en legaten bij.